Katılım Oto

FAİZSİZ OTOMOBİL
SAHİBİ OLMANINTAM ZAMANI

Gizlilik ve KVKK

Değerli Ziyaretçimiz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz ve özel nitelikli kişisel verileriniz dâhil kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Katılımevim Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından işlenebilecektir.

 

Kişisel verilerin işlenmesi ise kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, sınıflandırılması, ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. Kişisel verilerinizin korunması bizim için hayati öneme sahiptir. Bu konuda gereken tüm önlemleri alacağımızı ve son derece şeffaf olmaya devam edeceğimizi bildirmek istiyoruz.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 

Toplanan kişisel verileriniz (Ad, Soy ad, Telefon) Şirketimiz tarafından ürün ve hizmetlerimizi sunabilmek ve bunları kesintisiz olarak sürdürebilmek, kampanyalar hakkında sizleri bilgilendirmek, müşteri ilişkilerinin sağlanması amaçlarıyla işlenebilecektir.

 

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

 

Yukarıda sayılan amaçlarla verileriniz işlenir, güvenle saklanır. Kamu kuruluşlarına bildirim yükümlülüğü, yasal mevzuat, hizmet aldığımız, birlikte çalıştığımız, işbirliği yaptığımız kuruluşlar, hissedarlarımız, iştiraklerimiz ve açık rızanız dışında 3. kişilerle kesinlikle paylaşılmaz.

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

 

Kişisel verileriniz internet sitemiz, mobil uygulama, e-mail, Katılımevim’ in erişimine imkân verilen sosyal medya hesapları üzerinden genel müdürlük birimleri, şubeleri, elektronik ortam ve/veya çağrı merkezi kanalıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve bu Aydınlatma ve Rıza Metni’ nde belirtilen amaçlar doğrultusunda toplanmaktadır.

 

KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Haklarınız

 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda kişisel veriniz ile ilgili;

a)Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b)Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç)Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d)Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
e)KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
g) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

Veri Sorumlusu ve İlgili Kişi Bilgi Talep Yöntemleri

 

İlgili kişi olarak hak taleplerinizi, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede, Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvuruların sağlıklı ve hızlı şekilde yönetilmesi için katilimevim.com.tr web adresinde Gizlilik ve Güven başlığı altında yer alan “İlgili Kişi Bilgi Talep Başvuru Formu” belgesini kullanmanızı, talebinize göre istenebilecek belge/bilgileri ve kimliğinizi tespit edici gerekli belgeleri de sağlayarak bizzat elden ya da iadeli taahhütlü mektup ile yapılmasını öneriyoruz. Ayrıca çevrimiçi kullanıcı olarak (Şirketimize daha önce bildirdiği ve şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan Elektronik Posta Adresi ile) [email protected] üzerinden yine bizlere talebinizi iletebilirsiniz.

 

İlgili Kişi Bilgi Talep Başvuru Formu için tıklayınız.

 

Kişisel verilerimin (Ad, Soyad, Telefon) yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenmesine onay kutusunu işaretlemek suretiyle izin veriyorum.

 

Ticaret Unvanı: Katılımevim Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Web Adresi: wwww.katilimevim.com.tr
Adres: Şerifali Mah. Turcan Cd. Kale Sk. No: 21 Ümraniye/İstanbul
Tel: 444 11 00
E posta: [email protected]